Co to są porównania międzylaboratoryjne?

Co to są badania biegłości?

Czy istnieje norma lub inne dokumenty zawierające wytyczne dotyczące badań biegłości / porównań międzylaboratoryjnych?

Czy uczestnictwo w badaniach biegłości / porównaniach międzylaboratoryjnych jest obowiązkowe?

Po co są organizowane badania biegłości / porównania międzylaboratoryjne?

Dlaczego warto uczestniczyć w badaniach biegłości / porównaniach międzylaboratoryjnych?

Kto organizuje badania biegłości / porównania międzylaboratoryjne wymienione na tej stronie?

Kto może brać udział w badaniach biegłości / porównaniach międzylaboratoryjnych?

Czy laboratoria zagraniczne mogą uczestniczyć w badaniach biegłości / porównaniach międzylaboratoryjnych?

Kiedy można się zgłosić do udziału w danym programie badań biegłości / porównań międzylaboratoryjnych?

Co należy zrobić, żeby wziąć udział w badaniach biegłości / porównaniach międzylaboratoryjnych?

Czy trzeba mieć szczególne procedury pomiarowe, żeby brać udział w badaniach biegłości / porównaniach międzylaboratoryjnych?

Czy udział w badaniach biegłości / porównaniach międzylaboratoryjnych jest płatny?

Ile kosztuje udział w badaniach biegłości / porównaniach międzylaboratoryjnych?

Czy można się wycofać z udziału w badaniach biegłości / porównaniach międzylaboratoryjnych?

Czy inni uczestnicy mają dostęp do moich wyników?

Czy uczestnik ma dostęp do raportu końcowego?

Czy uczestnik może zgłaszać uwagi do raportu końcowego?

Czy istnieje możliwość odwołania się, gdy uczestnik nie zgadza się z oceną jego wyników?

 

 

 

 

Co to są porównania międzylaboratoryjne?

Porównanie międzylaboratoryjne to zorganizowanie, wykonanie i ocena wzorcowań / badań tego samego lub podobnych obiektów wzorcowań / badań przez co najmniej dwa laboratoria, zgodnie z uprzednio ustalonymi warunkami.

 

 

Co to są badania biegłości?

Badanie biegłości jest to określenie, za pomocą porównań międzylaboratoryjnych, zdolności laboratorium do przeprowadzania wzorcowań lub badań, lub zdolności jednostki inspekcyjnej do przeprowadzania badań.

 

 

Czy istnieje norma lub inne dokumenty zawierające wytyczne dotyczące badań biegłości / porównań międzylaboratoryjnych?

Tak. Jednostka Porównań Międzylaboratoryjnych stosuje się do wymagań następujących dokumentów: DA-05: Polityka Polskiego Centrum Akredytacji dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości, wydanie 7 Warszawa, 25-05-2020  ILAC-G13:2000, Wytyczne dotyczące wymagań odnośnie kompetencji organizatorów programów badania biegłości, Norma PN-EN ISO/IEC 17043:2011 Ocena zgodności - Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości.

 

 

Czy uczestnictwo w badaniach biegłości / porównaniach międzylaboratoryjnych jest obowiązkowe?

W okresie ważności akredytacji laboratorium powinno w każdym cyklu akredytacji uczestniczyć z pozytywnym wynikiem przynajmniej w jednym programie badań biegłości / porównań międzylaboratoryjnych dla każdej z dziedzin objętych zakresem akredytacji. Poza tym laboratoria są zobowiązane do uczestnictwa w programach badań biegłości / porównań międzylaboratoryjnych wskazanych przez PCA jako obowiązkowe.

 

 

Po co są organizowane badania biegłości / porównania międzylaboratoryjne?

Programy badań biegłości / porównań międzylaboratoryjnych są organizowane w celu potwierdzenia możliwości pomiarowych deklarowanych przez laboratoria, wykazania biegłości laboratoriów, ustalenia spójności pomiarowej przy odtwarzaniu miary wielkości.

 

 

Dlaczego warto uczestniczyć w badaniach biegłości / porównaniach międzylaboratoryjnych?

Warto uczestniczyć w badaniach biegłości / porównaniach międzylaboratoryjnych, ponieważ jest to jeden z podstawowych elementów wykazania kompetencji technicznych laboratoriów. Laboratoria akredytowane muszą uczestniczyć z pozytywnym wynikiem w porównaniach międzylaboratoryjnych w każdym cyklu akredytacji w każdej dziedzinie, w jakiej posiadają akredytację. Również starając się o akredytację laboratorium powinno przedstawić dowody na uczestnictwo w takim programie dla każdej z dziedzin zgłoszonych do akredytacji.

 

 

Kto organizuje badania biegłości / porównania międzylaboratoryjne wymienione na tej stronie?

Organizatorem tych programów badań biegłości / porównań międzylaboratoryjnych jest Jednostka Porównań Międzylaboratoryjnych. Za koordynację działań i przygotowanie wzorców do transportu odpowiedzialny jest Koordynator. Koordynator działa w porozumieniu z Komitetem Technicznym, którego członkami są specjaliści w danej dziedzinie zatrudniani do danego programu.

 

 

Kto może brać udział w badaniach biegłości / porównaniach międzylaboratoryjnych?

W badaniach biegłości / porównaniach międzylaboratoryjnych może brać udział każde laboratorium, które posiada kompetencje techniczne i merytoryczne wystarczające do prawidłowego wypełnienia przydzielonych zadań oraz doświadczenie w danej dziedzinie.

 

 

Czy laboratoria zagraniczne mogą uczestniczyć w badaniach biegłości / porównaniach międzylaboratoryjnych?

Tak, mogą.

 

 

Kiedy można się zgłosić do udziału w danym programie badań biegłości / porównań międzylaboratoryjnych?

Uczestnicy mogą się zgłaszać do udziału w danym programie na 3 miesiące przed rozpoczęciem programu lub zgodnie z zaleceniem organizatora.

 

 

Co należy zrobić, żeby wziąć udział w badaniach biegłości / porównaniach międzylaboratoryjnych?

Aby wziąć udział w badaniach biegłości / porównaniach międzylaboratoryjnych należy wypełnić formularz załączony do Programu porównań międzylaboratoryjnych, przesłać go na adres podany na końcu i czekać na wpisanie laboratorium do bazy JPM. Po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia i akceptacji udziału wymagane jest potwierdzenie poprzez podpisanie wstępnej umowy. Po zakończeniu okresu naboru do danego programu badań biegłości / porównań międzylaboratoryjnych JPM prześle do wszystkich współuczestników szczegółową instrukcję porównań międzylaboratoryjnych zawierającą wszystkie terminy poszczególnych badań, warunki przechowywania i transportu wzorców oraz czasu trwania pomiaru. Ponadto instrukcja będzie precyzować szczegóły dotyczące sposobu zapisu i raportowania rezultatów porównań międzylaboratoryjnych (tj. jednostka pomiaru, liczba cyfr znaczących oraz data pomiaru).

 

 

Czy trzeba mieć szczególne procedury pomiarowe, żeby brać udział w badaniach biegłości / porównaniach międzylaboratoryjnych?

Nie, ponieważ laboratoria uczestniczące w badaniach biegłości / porównaniach międzylaboratoryjnych powinny traktować te badania w taki sam sposób jak rutynowe pomiary danej wielkości. Zatem uczestnicy programu powinni stosować metody testowe lub procedury pomiarowe, które są spójne z rutynowymi procedurami używanymi w ich laboratoriach. W pewnych jednak okolicznościach koordynator programu może poinstruować współuczestnika w celu użycia specyficznych metod.

 

 

Czy udział w badaniach biegłości / porównaniach międzylaboratoryjnych jest płatny?

Tak. Informacja o wysokości opłat jakie trzeba podać w danym programie jest podana w Programie porównań międzylaboratoryjnych.

 

 

Ile kosztuje udział w badaniach biegłości / porównaniach międzylaboratoryjnych?

Koszt udziału w programie jest ustalany dla danego programu.

 

 

Czy można się wycofać z udziału w badaniach biegłości / porównaniach międzylaboratoryjnych?

Tak, ale wycofanie się może nastąpić przed podaniem wyników i uczestnik ponosi koszty w wysokości nakładów poniesionych na niego przez JPM (np. koszty transportu wzorców).

 

 

Czy inni uczestnicy mają dostęp do moich wyników?

Nie. Zgodnie z systemem jakości JPM wszystkie informacje przesłane przez współuczestników do jednostki nadzorującej są poufne. Tożsamość uczestników będzie znana Kierownikowi JPM oraz Koordynatorowi. Nazwy laboratoriów uczestniczących w badaniach zostaną zakodowane. Wyniki pomiarów będą udostępnione innym uczestnikom dopiero po zakończeniu badań a tożsamość danego laboratorium ujawniona dopiero po otrzymaniu jego zgody.

 

 

Czy uczestnik ma dostęp do raportu końcowego?

Tak. Każde laboratorium biorące udział w badaniach biegłości ma prawo do wglądu w przygotowany raport.

 

 

Czy uczestnik może zgłaszać uwagi do raportu końcowego?

Tak. Każde laboratorium biorące udział w badaniach biegłości ma prawo do zgłaszania uwag do raportu. Każda zmiana wynikająca ze zgłoszonych uwag po zaopiniowaniu przez Komitet Techniczny jest poddawana ogólnemu głosowaniu.

 

 

Czy istnieje możliwość odwołania się, gdy uczestnik nie zgadza się z oceną jego wyników?

Istnieje możliwość odwołania się do koordynatora, jeżeli laboratorium uzna, że ocena jego osiągnięć w programie badań biegłości / porównań międzylaboratoryjnych była błędna.