PCA traktuje badania biegłości jako jeden z podstawowych elementów wykazania kompetencji technicznych akredytowanych laboratoriów. Laboratoria muszą uczestniczyć w badaniach biegłości raz na cztery lata w każdej dziedzinie, w jakiej posiadają akredytację.
Laboratoria powinny mieć politykę dotyczącą uczestnictwa i wykorzystywania badań biegłości jako zewnętrznego narzędzia sterowania jakością. Polityka i niezbędne dyspozycje dotyczące planowania, uczestnictwa, analizy wyników, działań korygujących, zapisów i ich przechowywania powinny być udokumentowane w Księdze Jakości i Procedurach Systemowych lub innych dokumentach właściwych dla danego laboratorium.
Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005 wymaga od laboratoriów posiadania procedur sterowania jakością, aby zapewnić stałe monitorowanie miarodajności wyników badań/wzorcowań dostarczanych klientom. Jednym z istotnych narzędzi służących temu monitorowaniu jest udział w badaniach biegłości.
W związku z tym w ramach projektu SPOWKP/1.1.2/183/032 opracowana została metodologia oraz system prowadzenia porównań międzylaboratoryjnych dla laboratoriów wzorcujących w zakresie pomiarów wielkości elektrycznych.