Jednostka ds. Porównań Międzylaboratoryjnych zajmuje się prowadzeniem Programów badań biegłości/porównań międzylaboratoryjnych.

Jednostka powstała w wyniku realizacji projektu SPOWKP/1.1.2/183/032 Opracowanie i wdrożenie systemu porównań dla laboratoriów wielkości elektrycznych w Polsce Jednostki Porównań Międzylaboratoryjnych i jest pierwszym akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji  podmiotem w zakresie organizacji i prowadzenia programów porównań międzylaboratoryjnych w dziedzinie  wielkości elektryczne DC i m.cz. (7)

Jednostka ds. Porównań Międzylaboratoryjnych (JPM) Instytutu Łączności - PIB posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na organizację badań biegłości w dziedzinie wielkości elektrycznych DC i m.cz., nr certyfikatu PT 001.
Za poprawny przebieg badań biegłości odpowiedzialny jest wykwalifikowany personel Jednostki ds. Porównań Międzylaboratoryjnych współpracujący z Laboratorium Metrologii Elektrycznej, Elektronicznej i Optoelektronicznej (LMEEiO) oraz ze specjalistami w danej dziedzinie, zatrudnianymi do wybranych typów badań biegłości.
Jednostka ds. Porównań Międzylaboratoryjnych stosuje się do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 Ocena zgodności - Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości.
Laboratorium LMEEiO posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie wzorcowań przyrządów do pomiaru wielkości elektrycznych DC m.cz, elektrycznych w.cz, optoelektronicznych, termometrii elektrycznej oraz czasu i częstotliwości, nr certyfikatu AP 015. Laboratorium stosuje się do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.